Pirmdiena, 2019. gada 14. oktobris.
Par katedru
 


     Līdz Otrā pasaules kara beigām Jelgavā, Jelgavas pilī (Viestura piemiņas pils) atradās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija. Pēc Jelgavas pils sagraušanas, 1944.gada beigās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija, kuru vēlāk pārdēvēja par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, darbu atsāka Rīgā.
     Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas sastāvā Zemes ierīcības fakultāti izveidoja 1946.gadā uz PSRS Augstākās izglītības ministrijas pavēles Nr. 617 „Par Zemes ierīcības fakultātes atvēršanu Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā” (14.11.1946.) pamata. Ar šo pavēli noteica, ka Zemes ierīcības fakultātei darbs jāuzsāk 1947./48. mācību gadā, 1.kursā uzņemot 50 studentus. Atbilstoši to laiku prasībām katru gadu noteica uzņemamo studentu skaitu. Kopš 1954.gada visu padomju laiku zemes ierīcības specialitātē uzņēma 25 studentus. Pēc neatkarības atjaunošanas dažus gadus šis skaits tika palielināts.
     1951.gadā izveidoja Neklātienes apmācības nodaļu, kurā katru gadu (līdz 1981.gadam) uzņēma arī 25 studentus zemes ierīcības specialitātē.  Zemes ierīcības speciālistu sagatavošanu neklātienē uz laiku, sakarā ar lielo pieprasījumu pēc speciālistiem zemes reformas izpildei, atjaunoja no 1999. līdz 2002.gadam.
     Zemes ierīcības fakultāte atradās Rīgā, Ausekļa ielā. Pirmos divus gadus Zemes ierīcības fakultātei un Mežsaimniecības fakultātei bija kopējs dekanāts. 1948.gadā, pēc Hidromeliorācijas fakultātes izveidošanas, Zemes ierīcības fakultāti pārvietoja uz Veidenbauma ielu 4a Rīgā, kur abām fakultātēm izveidoja kopēju dekanātu.
     1957.gadā pieņēma lēmumu par Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas pārcelšanu uz Jelgavu. 1957./58. mācību gadu uzsākta Jelgavā, Svētes ielā 18. Kopš 1983./84. mācību gada zemes ierīcības speciālisti mācās jaunuzceltajā mācību korpusā Akadēmijas ielā 19.
     Laika gaitā vairākkārt ir mainījies fakultātes nosaukums - Zemes ierīcības fakultāte, Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības fakultāte, Ūdenssaimniecības un Zemes ierīcības fakultāte, u.c. Pašlaik zemes ierīcības speciālistus sagatavo Lauku inženieru fakultāte, kas ir izveidota 1993.gadā, apvienojot Ūdenssaimniecības un Zemes ierīcības, kā arī Lauku būvniecības fakultātes.
     Studiju procesā ļoti svarīga loma bija fakultātes sastāvā ietilpstošajām katedrām. Mācību programmās paredzēto priekšmetu pasniegšanu un zinātnisko darbu zemes ierīcības speciālistu sagatavošanā līdz 2000.gadam (līdz Zemes ierīcības katedras un Ģeodēzijas katedras apvienošanai) galvenokārt nodrošināja divas katedras: Zemes ierīcības katedra un Ģeodēzijas katedra.
     Ģeodēzijas katedra kā viena no zemes ierīcības specialitātes profilējošām katedrām ir izveidota 1939.gadā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātes sastāvā. Sākotnēji katedra tika saukta par Mērniecības katedru, bet 1947.gadā, pēc Zemes ierīcības fakultātes izveidošanas to pārdēvēja par Ģeodēzijas katedru un iekļāva tās sastāvā. Par pirmo katedras vadītāju kļuva profesors Dr. J.Biķis - ievērojamā Latvijas ģeodēzista un fotogrammetrista profesora Dr. A.Buholca skolnieks, kurš katedru vadīja 23 gadus līdz sava mūža beigām 1962.gadā. Katedras vadītāja pienākumus pēc profesora J.Biķa pildījuši doc. L.Ozols (1962-1968), doc. O.Jakubovskis (1968-1975), lektors Ē.Indriksons (1975-1981), lektors G.Puriņš (1981-1987), doc. U.Zuments (1987-1990), lekt. M.Kronbergs (1990-1996), lektore I.Bīmane (kopš 1996.gada līdz Zemes ierīcības katedras un Ģeodēzijas katedras apvienošanai).
     Katedra savas pastāvēšanas laikā ir mācījusi mērniecību, ģeodēziju, inženierģeodēziju, ģeodēziskos atbalsttīklus, fotogrammetriju, ģeodēzisko mērījumu matemātiskās apstrādes teoriju, kartogrāfiju un topogrāfisko rasēšanu. Katedras zinātniskais darbs ilgus gadus bija veltīts galvenokārt precīzās nivelēšanas problēmām.
     Ģeodēzijas katedras pastāvēšanas laikā tajā kā mācībspēki ir strādājuši G.Aberbergs, G.Antsons, I.Bīmane, A.Celms, V.Freijs, T.Gāters, F.Gončarovs (Adsons), M.Granovskis, B.Helfriča, Ē.Indriksons, O.Jakubovskis, M.Kronbergs, R.Krūpens, L.Ozols, I.Plecis, G.Puriņš, A.Vallis, J.Vilnis un U.Zuments.
     Zemes ierīcības katedra dibināta 1951.gadā Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības fakultātes sastāvā. Tās izveidošanā liela loma bija prof. J.Biķim, doc. K.Kalniņam, kā arī ilggadīgajiem katedras pasniedzējiem prof. V.Timofejevam, prof. M.Locmeram, doc. D.Saharovam, T.Gāteram un H.Kanaviņam. Katedru tās pastāvēšanas laikā ir vadījuši prof. M.Locmers (1964. - 1976.g.), doc. T.Gāters (1976. - 1986.g.), doc. M.Mengots (1986. - 1990.g.), asist. A.Zelmanis (1990. - 1991.g.) un A. Jankava (1991. – 2013.g.).
     1961.gadā pie katedras izveidoja Rajonu plānošanas un teritorijas organizācijas zinātniskā laboratorija, kura pastāvēja līdz 1991.gadam un nodarbojās ar zemes racionālas izmantošanas, rajonu un ciematu plānošanas, un starpsaimniecību zemes ierīcības jautājumiem. Ilgus gadus laboratoriju vadīja J.Būdis, Z.Veitners, J.Bortaščenoks, u.c.
     Katedra savas pastāvēšanas laikā ir mācījusi zemes ierīcības projektēšanu, teritoriālplānošanu, zemes kadastrālo vērtēšanu, zemes kadastru, u.c. speciālos priekšmetus. Nozīmīgākie katedras pētniecības darba virzieni ir bijuši par studiju procesa pilnveidošanu, Latvijas zemes fonda izmantošanu, ierīkošanu un zemes resursu aizsardzību, zemes racionālas izmantošanu, teritoriālplānošanu, saimniecību teritorijas organizāciju, kadastra kārtošanas pilnveidošanu, zemes īpašumu formēšanu un konsolidēšanu, zemes reformas īstenošanu, u.c. problēmām.
     Katedras pasniedzēji ir ņēmuši aktīvu līdzdalību zemes reformas koncepcijas un likumprojektu izstrādāšanā, kā arī zemes reformas īstenošanai nepieciešamo kadru kvalifikācijas celšanas kursu organizēšanā un vadīšanā. Zinātniskajā un studentu apmācības darbā katedrai pastāv cieši sakari ar Valsts zemes dienestu un tā struktūrvienībām, kā arī ar mērniecības firmām.
     Zemes ierīcības katedras pastāvēšanas laikā tajā kā mācībspēki ir strādājuši A.Butāne (1974 – 2001), L.Dzene (1986 – 1995), T.Gāters (1956 – 1986), L.Grīnfogele (no 2000.g.), A.Jankava (no 1974.g.), K.Kalniņš (1950 – 1966), H.Kanaviņš (1953 – 2000), St.Kokins (1951 – 1956), V.Lasteniece (no 1995.g.), M.Locmers (1955 – 2000), M.Mengots (1967 – 2013), A.Palabinska (no 1984.g.), V.Paršova (no 2001.g.), D.Saharovs (1951 – 1990), St.Skrebelis (1967 – 1973), H.Stāvausis (1956 – 1978), V.Timofejevs (1953 – 1986), M.Virkavs (1987 – 1994), A.Zelmanis (1987 – 1994), E.Zelmenis (1951 – 1956), T.Zvaigznons (1992 - 1993; 1997 – 2006).
    LR valsts apbalvojumus ir saņēmis prof. M.Locmers (1997.g. - IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 1998.g. ZM zelta medaļu ’’Par centību’’) un doc. H.Kanaviņš (1998.g. - V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni).
    Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra izveidota 2000.gadā, apvienojot Zemes ierīcības katedru un Ģeodēzijas katedru. Katedras vadītāja kopš 2013. gada ir profesore Velta Paršova.

Šajā katedrā 2013./14. studiju gadā strādā šādi mācību spēki: 

 • prof., Dr.oec. Velta Paršova,
 • prof., Dr.oec. Anda Jankava,
 • asoc.prof., Dr.oec. Vivita Baumane
 • doc., Mg.sc.ing., Dr.paed. Inese Bīmane,
 • lekt., Mg.sc.ing. Armands Celms,
 • lekt., Mg.sc.ing. Dace Platonova,
 • lekt., Mg.sc.ing. Aivars Ratkevičs,
 • lekt., Mg.sc.ing. Maigonis Kronbergs,
 • lekt., Mg.oec. Aina Palabinska,
 • lekt., Mg.sc.ing. Andrejs Brants,
 • lekt. Mg.sc.ing. Dace Didrihsone,
 • lekt., Mg.sc.ing. Valdis Veinbergs,
 • doc., Dr.oec. Vladislavs Vesperis,
 • lekt. Tālivaldis Zvaigznons,
 • lekt., Mg.sc.ing. Anita Sideļska
 • vec. lab., Mg.sc.ing. Vita Cintiņa,
 • vec. lab., Mg.sc.ing. Zoja Liepiņa,
 • lietved.spec. Inese Mengote,
 • māc.meist. Jānis Rusiņš
Majas lapa izveidota ar
SIA "Mikrokods"
finansiālo un tehnisko
atbalstu