Svētdiena, 2019. gada 22. septembris.
2013-05-31
Zemes ierīcības studiju programmas studentu zinātniskā konference     24. aprīlī noritējaZemes ierīcības studiju programmas studentu zinātniskā konference. Konferencenoritēja 2 sekcijās – Zemes ierīcības sekcija un Ģeodēzijas sekcija.

     Zemes ierīcības sekcijātika izskatīti 6 studentu zinātniskie darbi. Darbu tematika aptvēra jautājumussaistībā ar konsolidāciju, rezerve zemes fonda zemēm, starpgabalu analīzi u.c.temati. Zemes ierīcības sekcijā, kā labākie darbi tika atzīmēti Ilzes Cahrausasdarbs „Zemes lietošanas kategoriju klasifikāciju problēmas” (vadītājaasoc.prof. Velta Paršova) un Madaras Grundmanes darbs „Zemes konsolidācijas untās ietekme uz nekustamā īpašuma vērtību” (vadītāja profesore Anda Jankava).

     Ģeodēzijas sekcijā tikaizskatīti 15 studentu zinātniskie darbi. Darbu tematika bija plaša. Tikaapskatītas tēmas saistībā ar ģeodēziskiem tīkliem un to kvalitātes novērtējumu,GP bāzes stacijām, fotogrammetrijas metožu pielietojumu, ģeodēziskajieminstrumentiem, Baltijas jūras ūdens līmeņa novērojumiem un citas tēmas. Kā labākaisšajā sekcijā tika atzīmēts Kristas Tumovas darbs – „Latvijā darbojošos bāzesstaciju vertikālā un horizontālā stabilitāte” (vadītājs lektors Armands Celms).


Majas lapa izveidota ar
SIA "Mikrokods"
finansiālo un tehnisko
atbalstu