Projekta koncepcija

„Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos”

Projekta vispārējais mērķis ir tehnoloģiju pārneses centru attīstība un to iespēju uzņēmējdarbības veicināšanā Jelgavas un Šauļu pierobežas teritorijā.

Projekta uzdevumi ir:

  • pilnveidot tehnoloģiju pārneses centru tehnisko bāzi Jelgavas un Šauļu pilsētās;
  • veicināt augstskolu un uzņēmēju sadarbību jaunu augstas pievienotās vērtības celtniecības produktu radīšanā;
  • izstrādāt jaunu augstas pievienotas vērtības produktu/-us un popularizēt to LV, LT un ārpus to robežām.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši

Projekta aktivitātes:

  1. Darba pakete: Tehnoloģiju pārneses centru materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana – ietver tehnoloģiju pārneses centru materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu (akustikas un energoefektivitātes laboratorijām papildus aprīkojuma iegāde, barokameru iegāde, Tehniskā projekta izstrāde Šauļu Tehnoloģiskajam inkubatoram, utt), kas nepieciešama, lai Jelgavā un Šauļos varētu attīstīties Tehnoloģiju pārnese centri un veidotos labāka sadarbība starp studentiem – uzņēmējiem – zinātniekiem.
  2. Darba pakete: Sadarbības veidošana starp Tehnoloģiju pārneses centriem Jelgavā un Šauļos – ietver pašvaldību, augstskolu un uzņēmēju sadarbību jaunu augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā, kā arī jaunu pārrobežu kontaktu veidošanu starp uzņēmējiem, studentiem un zinātniekiem. Aktivitātes ietvaros ir paredzēts sadarboties ar Biznesa inkubatoros esošajiem uzņēmējiem, lai sniegtu praktiskās zināšanas studentiem uzņēmējdarbības vidē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanā.
  3. Darba pakete: Mārketinga aktivitātes – ietver nepieciešamos Tehnoloģiju pārneses centru publicitātes pasākumus (prese relīzes, informatīvos bukletus, dalību izstādes utt.)
  4. Darba pakete: Projekta vadība – ietver projekta administrēšanu, uzraudzību, īstenošanu (iepirkumu veikšanu, atskaišu sagatavošanu, Vadības komiteju un semināru organizēšanu, utt.)

Projekta partneri: Jelgavas pilsētas dome (iesniedzējs); LLU; Šauļu pilsētas dome; Šauļu universitāte