Arhîvs
Sâkums » Visi notikumi hronoloěiski
Meklçt:
Gads:
Visi vârdi:
Jebkurđ vârds:
Kategorijas
Improvizçts pasâkums (2)
A.Miltiòa koncerts (1)
? (23)
Ekskursija uz Kurzemes baznîcâm un pilîm (11)
Ziemeïvalstu-Baltijas Amatierteâtru festivâls Tonderç (3)
Fotosesija (31)
Aròa Miltiòa koncerta aìitâcijas pasâkums (2)
Ekskursija? (1)
Pasâkums meþâ. Par JST radioraidîjumam Dzirkstele (5)
Partneru vakars (8)
1.2.3.vai4. Pïaukas izrâde? (34)
Klondaika: Festivâls Koknesç (Dþilla) (1)
Skatuves slçgðana Hallç (2)
Studentu teâtra 45 gadu jubilejas pirmizrâdes (1)
ADS mçìinâjums (2)
ADS ieskaite (1)
SPF Izlaidums (4)
ADS 1.kursa ieskaite (1)
D.Avotiòas dzejas vakars (2)
Kaía Havijâra kristîðana (1)
ADS 2.kursa ieskaite (1)
Sievieðu dienas svinîbas (1)
ADS Vasaras nometne Engurç (6)
Jauno biedru uzòemðana teâtrî (1)
ADS Viesojas Maskavâ (2)
MaskavieĂ°i viesojas pie ADS (2)
8.marts (1)
Atvadîðanâs no vecbiedriem (4)
ADS 30 gadu jubileja (16)
Vânes baznîcas atjaunoðana (3)
Valdeka skapju radîðana (2)
Zirgu brauciens (44)
Uzòemðana teâtrî (24)
Teâtra dienas - Zelta maskas pasniegðana (7)
Kâzas: Guntis un Indra Endzeïi (4)
Teâtra diena 1988 (2)
Filmçðanâs - Veidenbauma dziesmas, dzied Ieva Akurâtere (31)
Bijuðo un esoðo LLA Studentu teâtra biedru un draugu tikðanâs (1)
Viencçlienu vakars (1)
Tautas teâtru 7.salidojums (1)
Ripals (5)
Azemitologa svçtki (6)
Brîvâ telpa Hallç (9)
1993.g.Absurda teâtru festivâls Hallç (1)
ADS Salidojums 1994 (1)
Baltijas amatierteâtru festivâls (1)
Gugas veikala atklâðana (4)
Rutas Kaïass 60 gadu jubilejas svinîbas (2)
Pirmais Teâtrasporta turnîrs Jelgavâ (1)
Starptautiskais Improvizâcijas teâtru festivâls Amsterdamâ (1)
Balonu festivâls - Sigulda (2)
ADS 50 gadu salidojums (3)
Ziemassvçtki (1)
II Latvijas bçrnu un jaunieðu teâtru festivâls (1)
Teâtrasporta maès (2)
2003.g.jauniòo iesvçtîbas (6)
2004.g.z-svçtki, draudziòu ballîte (9)
2004.11.30 TSP STUDENTU TEAATRI JELGAVAA (39)
2005.06.02. Sezonas noslegums (54)
2005.05.10.sezonas noslegums Jelgavaa TSP STUDENTU TEAATRI JELGAVAA (27)
Uzòemðana aktieros (63)
2005.04.14. Teâtrasprots Rçzeknç (14)
2005.12.12. peedeejais macs TSP STUDENTU TEAATRI JELGAVAA (56)
2005.11.27. Radio Naba (12)
Studentdienas 2005 (47)
Ziemassvçtku ballîte, draudziòu spçlîte (56)
Fotogrâfçðanâs pie Halles sienas (4)
Ziemassvçtku ballîte (3)
Event (1)